Cabinetart by mdec

 

 

คือ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัท

คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์ให้กับ ... ผู้ที่ 

รักสีขาว 

ดูสะอาดตา เรียบง่าย แต่มีดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน และ ราคาประหยัด 

 

ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผลิตผลที่เกิดจาก

การออกแบบทางด้านศิลปะ เพื่อ .....

การประดับ ตกแต่ง และเก็บสิ่งของที่เรารัก

ให้เป็นระเบียบ ในคราวเดียวกัน

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์

เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน คือ

มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์โดยตรงทุกอิริยาบท

นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน

เฟอร์นิเจอร์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง

สำหรับอาคารบ้านเรือน และ สถานประกอบการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ